•  

Шулери з Банкової

1980
Шулери з Банкової

Законом"Про добровільне об'єднання територіальних громад", розробленим урядом та ухваленим Верховною Радою 2 лютого 2015 року, передбачене кардинальне реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

А вже першого вересня 2015 року коаліція, на чолі з БПП, приймає в першому читанні зміни до Основного Закону, в яких нівелюється прийнятий Закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад". І не тільки він.

Нівелюється сама ідея Основного Закону.

Адміністрація Президента кулуарно, уникаючи публічних обговорень, проштовхнула зміни до Конституції. Чинна редакція Основного Закону дає величезні можливості для здійснення народовладдя через територіальні громади – об’єднання жителів сіл, селищ та міст. У пропонованій редакції права територіальних громад та і саме поняття територіальних громад вилучається. В народу намагаються забрати право на самоуправління.

Пропоновані зміни до статей 140-143, внесені Президентом По Рошен ком

Чинна редакція Пропонована редакція

Стаття 140.Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
Бачимо, що поняття територіальної громади зникає. Якщо за чинної конституції територіальна громада це юридична особа публічного права, яка має свій статут, може виступати власником і суб’єктом господарських відносин, то «жителі громад» у пропонованій редакції ніяк не зможуть претендувати ні на роль власника, ні на роль суб’єкта господарських відносин.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.Органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова громади – сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, селищна, міська рада; виконавчий орган ради.
Місцеве самоврядування здійснюєтьсятериторіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад району, є районна рада та її виконавчий орган.
В пропонованій редакції місцеве самоврядування вже здійснюється не територіальною громадою, а головою громади як адміністративно-територіальної одиниці, районною радою та її виконавчим органом. Тобто в народу забирають право на самоврядування.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області, є обласна рада та її виконавчий орган.
Тепер місцеві ради та виконкоми будуть представляти інтереси не територіальної громади, а громад як адміністративно-територіальних одиниць. Це означає, що тепер вони не зобов’язані представляти інтереси народу, а в народу забирають механізм контролю рад та виконкомів.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.Питання організації управління районами в містах, а також утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах належить до компетенції відповідних міських рад.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.
Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні областей, здійснюють визначені законом повноваження, які, виходячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії, найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні.
Особливості організації місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
Сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів.
Стаття 141.До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.Стаття 141. Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
Порядок формування районних та обласних рад повинен забезпечувати представництво громад.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.
Сільська, селищна, міська, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових виборах.
І знову ми бачимо, що територіальну громаду заміняють жителями громади. Звичайно, територіальна громада може озвучити свої інтереси. А так – немає територіальної громади – немає інтересів територіальної громади. Залишаються лише жителі громади, кожний зі своїми інтересами, і сільські та міські голови будуть на свій розсуд вибирати, чиї саме інтереси вони будуть представляти – кума чи сусіда.
Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.
Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначаються законом.
Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.Голова районної ради обирається зі складу депутатів ради та очолює її виконавчий орган. Районна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.
Голова обласної ради обирається зі складу депутатів ради і очолює її виконавчий орган. Обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.
Стаття 142.Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, у тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об’єкти, що є у власності районних і обласних рад.
А тепер фокус! Слідкуйте за руками! Оп! І вже власником стають не територіальні громади, а районні та обласні ради. Тобто якщо раніше вони лише управляли майном територіальної громади, то тепер вони стають власником. Кращого способу легалізувати дерибан на місцевому рівні годі придумати!
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законами України.
Де поділися всі права територіальної громади? Справді, нема територіальної громади – нема прав. Ще одна цеглинка у схему легалізації дерибану національного багатства.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.Стаття 143. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування, віднесені законом до їх компетенції.
Зверніть увагу, наскільки детально чинна конституція захищає права територіальної громади. Звичайно, за такої конституції красти важко. Тому всі права територіальної громади з конституції треба вилучити. Хай всі питання вирішують органи місцевого самоврядування та їх посадові особи. Геть народовладдя!
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради можуть у порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російській мові, іншим мовам національних меншин України.
Подивіться, як гарно ми тепер будемо захищати російську мову та інші мови національних меншин! Заради цього пожертвували положенням про затвердження та формування районних та обласних бюджетів, їх розподілу між територіальними громадами. Справді, навіщо народу думати про гроші. Хай затягнуть паски і думають про мову.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Чи не єдина річ, яка залишилася незмінною в новій редакції, це надання органам місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади. Справді, не будем же ми руйнувати так гарно збудовану за останні роки владну вертикаль. Влада президента має бути представлена на всіх рівнях, зверху до низу (в жодному разі не навпаки)

Постає лише одне питання: Нащо це все? Викидати десятки мільйонів гривень щоби створити об’єднані територіальні громади, наобіцявши людям золоті гори й безхмарне життя, а тепер потайки вносити зміни до Конституції, за якими територіальних громад немає узагалі.

На прикладі Полтавщини це виглядає так: Валерій Головко зазначив на своїй сторінці у соцмережі: «Кілька годин тому закінчилася справді історична сесія Полтавської обласної ради. Депутати дали зелене світло територіальній реформі і проголосували за створення перших 10 об'єднаних громад…»

Створено 10 перших територіальних громад, люди в яких залишилися фактично без прав. Наскільки влучні та прораховані зміни робить Адміністрація Президента. Усі права територіальної громади з Конституції вилучаються. А всі питання вирішують органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (чиновницька вертикаль у дії).

Отож, за новими правками до Конституції України, виходить, що немає територіальної громади – немає інтересів територіальної громади. Залишаються лише жителі громади, кожний зі своїми інтересами, і сільські та міські голови будуть на свій розсуд вибирати, чиї саме інтереси вони будуть представляти – кума чи сусіда.

Не все втрачено, доки є активні та самосвідомі, дружні територіальні громади, як-то в селі Ковалівка Шишацького району, на яку можна рівнятися. Люди відмовилися об’єднуватися з територіальною громадою "Шишаччина", бо в такому разі втрачали б школу, де навчаються понад 70 дітей, лікаря, якого обіцяли присилати кілька разів на тиждень для оглядів (а в інший час нехай люди помирають?), невідомо, як би перерозподіляли місцевий бюджет і скільки грошей Ковалівці залишали для покращення інфраструктури.

Слід зазначити, що більшість пересічних людей не знають, на що їх штовхають, пропонуючи ввійти в те чи те територіальне об’єднання та що їх очікує в подальшому.

Подивімося, приміром, які питання ставлять українці на сайті, зробленому під патронатом Мінрегіонбуду, та які відповіді вони отримують:

Автори реформи поки самі не знайшли відповіді на багато питань, не кажучи про те, щоб оформити їх у конкретні прості та зрозумілі документи.

У Законів не повинно бути непевності. Закон – це завжди Правда.

Чому президент Порошенко вносить на розгляд Верховної Ради закони, мета яких одна – ще більше посилити владу над людьми та закріпачити їх, позбавивши своїх прав та можливості самоуправління, гарантованих Основним законом – Конституцією, шляхом внесення НЕЗАКОННИХ змін до неї та створенням фейкових територіальних громад під гаслом децентралізації влади (насправді, її ще більшою централізацією).

На що сподівається владна верхівка?

Можливо, вони щось забули?

Гнап Нерушима

Коментарі